Regulamin

Uczestnictwa w XIII Ogólnopolskim Kongresie Kosmetologii Estetycznej
odbywającym się w dniu 23 października 2021 r.
w Warszawskiej Szkole Medycyny Estetycznej i Kosmetologii,
ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48 lok. U19 w Warszawie (zwany dalej "Regulaminem”)

 I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Definicje:

a) XIII Ogólnopolski Kongres Kosmetologii Estetycznej odbywający się w dniu 23 października 2021 r.
w Warszawskiej Szkole Medycyny Estetycznej i Kosmetologii, ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 48 lok. U19
w Warszawie, organizowane przez Organizatora;
b) Organizator – Warszawska Szkoła Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa,
NIP: 7010788482, REGON: 368966039;  rekrutacja@wsmeik.edu.pl, www.kongres-estetyczny.com.pl
c) Uczestnik – osoba zgłoszona do udziału w Kongresie.

2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Kongresie i obowiązują wszystkich Uczestników.

3. Zarejestrowanie się w charakterze Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu.

4. Oficjalny serwis internetowy Kongresu znajduje się pod adresem https://kongres-estetyczny.com.pl/

II ZASADY UCZESTNICTWA

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Kongresie organizowanym przez Organizatora.

2. Warunkiem udziału w Kongresie jest spełnienie łącznie przesłanek (rejestracja):

a) zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz jego akceptacja. Uczestnik Kongresu składa poprzez zaznaczenie widocznego pola oświadczenie, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte, oraz, że wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych;

b) dokonania zgłoszenia udziału w Kongresie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie https://kongres-estetyczny.com.pl/

c) otrzymania potwierdzenia zgłoszenia udziału w Kongresie;

d) bilet upoważnia do udziału we wszystkich wykładach 23 października 2021 r.

e) uiszczenia opłaty obowiązującej w określonym terminie i na konto bankowe podane przez Organizatora oraz niezwłoczne przesłanie Organizatorowi na adres e-mail: rekrutacja@wsmeik.pl następujących danych:

– w przypadku opłaty indywidualnej (potwierdzonej wystawieniem faktury imiennej) – imię, nazwisko, adres, e-mail, nr kontaktowy;

– w przypadku prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej: nazwę firmy, adres, e-mail, nr kontaktowy i NIP

– w przypadku rejestracji opłaconej przez firmę: nazwę firmy, adres, NIP oraz imię i nazwisko osoby, za którą jest wnoszona opłata

– w przypadku studenta legitymacja studencka potwierdzająca studia dzienne na kierunku kosmetologia (lub okazanie legitymacji studenckiej w recepcji bezpośrednio przed Kongresem)

e) Bilet studencki przysługuje Uczestnikowi, który studiuje w systemie dziennym, nie pracującym/nie prowadzącym działalności gospodarczej.  Aby skorzystać ze zniżki studenckiej należy przedstawić ważną legitymację studencką.

f) Osoby, które zakupią bilet studencki, a nie przedstawią ważnej legitymacji studenckiej, poniosą dodatkową opłatę wyrównującą kwotę do ceny obowiązującej w dniu Kongresu.

3. Tuż po zakończeniu Kongresu Uczestnik otrzyma w recepcji certyfikat uczestnictwa w Kongresie. Certyfikat należy odebrać osobiście. W przypadku nieodebrania certyfikatu w recepcji po zakończeniu Kongresu istnieje możliwość przesłania certyfikatu Uczestnikowi przez Organizatora kurierem, za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł.

4. Koszt udziału w Kongresie, pobytu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie z zastrzeżeniem świadczeń wliczonych w opłatę rejestracyjną.

5. Organizator pokrywa koszt przerwy kawowej dla Uczestników, dostarczonego przez firmę zewnętrzną, jednakże nie odpowiada za jakość przerwy kawowej.

6. Termin nadsyłania zgłoszeń udziału w Kongresie upływa w dniu 26 sierpnia 2021 roku. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa jedynie za zgodą Organizatora.

7. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z udziału w Kongresie lub niestawiennictwa Uczestnika podczas Kongresu, Organizator ma prawo zatrzymać całą otrzymaną wpłatę z tytułu udziału w Kongresie.

III ZASADY KONGRESU

1Po przybyciu na miejsce Kongresu Uczestnik zobowiązany jest do zarejestrowania się w recepcji.

2. Uczestnik Kongresu jest zobowiązany do noszenia identyfikatora przez cały czas trwania Kongresu, co poświadcza jego uprawnienie do uczestnictwa w Kongresie.

3. Organizator ustala program Kongresu oraz ma prawo do dokonywania w nim zmian, także w dniach, w których Kongres się odbywa, m. in. do odwołania Kongresu oraz wprowadzenia zmian w programie Kongresu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zmiany programu Kongresu oraz odwołania Kongresu.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych oraz do przestrzegania innych instrukcji oraz poleceń Organizatora.

5. Uczestnik zobowiązany jest do nieprzeszkadzania prelegentom podczas prowadzonych przez nich wykładów i przestrzegania zasad współżycia społecznego. Niedostosowanie się do tych zasad może skutkować wykluczeniem z udziału w Kongresie bez możliwości zwrotu opłaty za uczestnictwo.

6. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie utrwalonego przez Organizatora w trakcie Kongresu swojego wizerunku, opisu i głosu, w tym zdjęć i filmów z wizerunkiem Uczestnika. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności poprzez zamieszczanie tych materiałów w dowolnych mediach (Internet, prasa, radio, telewizja, ulotki etc.), utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego, optycznego, drukarską, reprograficzną, cyfrową, publiczne wykonaniu albo publiczne odtworzenie, na dowolnych wydarzeniach otwartych i zamkniętych, wystawianie, wyświetlanie, najem, użyczenie, nadanie i reemisję. Zgoda ma charakter nieodwołalny i nie jest ograniczona terytorialnie.

7. Zabronione jest filmowanie, nagrywanie i fotografowanie w trakcie Kongresu bez uzyskania uprzedniej zgody Organizatora.

8. Zabronione jest wnoszenie oraz kolportowania ulotek oraz innych materiałów reklamowych przez uczestników bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora. Nieprzestrzeganie tego punktu regulaminu wiąże się z karą pieniężną w wysokości 3000 zł oraz wydaleniem z Kongresu. 

9. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie przez siebie zniszczeń na terenie obiektów, w których są prowadzone jakiekolwiek działania związane z Kongresem.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione, skradzione bądź pozostawione podczas Kongresu.

IV PŁATNOŚCI

Płatności dokonane zostaną w terminach i na rachunek bankowy wskazany przez Organizatora w zgłoszeniu na Kongres poprzez:

a) bezpośrednio na konto Organizatora: WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII SP. Z O. O., al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, Santander Bank Polska PL 79 1090 1043 0000 0001 4173 0397

V REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące udziału w Kongresie należy przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres: WARSZAWSKA SZKOŁA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII SP. Z O. , Al. Jerozolimskie 85 lok. 21, 02-001 Warszawa, niezwłocznie, nie później, niż w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zaistnienia okoliczności objętych reklamacją. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

a) Oznaczenie Uczestnika (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, w przypadku osób prawnych nazwę, adres pocztowy oraz dane osoby uprawnionej do reprezentacji)

b) Opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji

c) Żądanie Uczestnika.

3) Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów porządkowych oraz wszelkich innych ustaleń między Uczestnikiem, a Organizatorem.

2. Wszelkie materiały prezentowane i udostępniane Uczestnikom podczas Kongresu są chronione prawem autorskim i stanowią własność intelektualną ich twórców. Materiały te nie mogą być rozpowszechniane, udostępniane, modyfikowane bez pisemnej zgody Organizatora.

3. Organizator Kongresu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Kongresie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 3 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie internetowej kongres-estetyczny.com.pl

Menu

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. więcej informacji

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij